Dữ liệu biên mục
        Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15 - 17.7.1998. T.4. - H. : Thế giới, 2000. - 474 tr. ; 27 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD.        
1. Việt Nam học -- Kỷ yếu.2. Văn hóa học.3. Giao lưu văn hóa.4. Văn hóa.

   :U214(1)7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)