Dữ liệu biên mục
        Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam = Bibliography of Vietnamese linguistics. - H. : Văn hóa, 1994. - 716 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD.        
        
1. Ngôn ngữ Học.2. Thư mục.
I. , .

   :V172.12z1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)