Dữ liệu biên mục
Đặng, Đức Siêu
        Hành trình văn hóa Việt Nam : Giản yếu / Đặng Đức Siêu. - H. : Lao động, 2002. - 490 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử văn hóa.2. Văn hóa Việt Nam.
I. , .

   :U113(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)