Dữ liệu biên mục
Trần, Từ
        Người Mường ở Hòa Bình / Trần Từ. - H. : Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1996. - 371 tr. ; 24 cm.        
1. Dân tộc học.2. Dân tộc Mường.3. Hoà bình.
I. , .

   :P52(1=MU)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)