Dữ liệu biên mục
Đỗ, Bằng Đoàn
        Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam / Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề. - H. : Văn Học, 1992. - 500 tr. ; 21 cm.        
1. Vua chúa Việt Nam.
I. Đỗ, Trọng Huề Tác giả.

   :P52(1)-7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)