Dữ liệu biên mục
Ngô, Văn Lệ
        Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Văn Diệu. - H. : Giáo dục, 1997. - 222 tr. ; 26 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
1. Dân tộc thiểu số.2. Văn hóa.3. Việt Nam.
I. Nguyễn, Văn Diệu Tác giả. II. Nguyễn, Văn Tiệp Tác giả.

   :P59(1=A/Z)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)