Dữ liệu biên mục
Phan, Huy Xu
        Địa lý Đông Nam Á : Những vấn đề kinh tế xã hội / Phan Huy Xu, Mai Phú Thanh. - H. : Giáo dục, 1996. - 240 tr. ; 21 cm.        
        
1. Kinh tế xã hội.2. Địa lý.3. Đông Nam Á.
I. Mai, Phú Thanh Tác giả.

   :Đ890(575)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)