Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phan Quang, GS
        Việt Nam cận đại : Những sử liệu mới. Tập 2, Sài Gòn - Gia Định hơn một thế kỷ trước, Hà Tĩnh ất dậu ký (1885) / Nguyễn Phan Quang. - Tp. HCM : Tp.Hồ Chí Minh, 1998. - 264 tr. ; 21 cm.        
1. Hà Tĩnh.2. Lịch sử Việt Nam.3. Sài Gòn - Gia Định.
I. Nhan đề

   :P3(2)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)