Dữ liệu biên mục
Đỗ, Đức Hiểu
        Thi pháp hiện đại / Đỗ Đức Hiểu. - H. : Hội Nhà văn, 2000. - 400 tr. ; 21 cm.        
        
1. Phê bình văn học.2. Thi pháp học.3. Việt Nam.

   :V5(1)6-335

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)