Dữ liệu biên mục
Trương, Bi
        Văn hóa dân gian làng biển Bảo Ninh / Trương Bi. - Đắc Lắc : Hội văn học nghệ thuật Daklak, 1996. - 172 tr. ; 19 cm.        
        
1. Đắc Lắc.2. Văn học dân gian.3. Văn hóa dân tộc.
I. , .

   :U111.15(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)