Dữ liệu biên mục
Viện Sử Học
        Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến : (19 /12 /1946 - 19 /12 /1996) / Viện Sử Học. - H. : Viện sử học, Nxb. Văn hóa thông tin, 1997. - 355 tr. ; 19 cm.        
        
1. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :P3(1)7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)