Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Huy Hoàng
        Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Văn hóa thông tin, 2000. - 206 tr. ; 19 cm.        
        
1. Lý luận văn hóa.2. Xây dựng văn hóa.

   :U111.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)