Dữ liệu biên mục
        Lịch sử văn hóa Trung Quốc : Ba trăm đề mục. T1 / Trần Ngọc Thuận, Đào Duy Đạt, Đào Phương Chi dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 1999. - 967tr.; 25 cm.        
        
1. Lịch sử văn hóa.2. Trung Quốc.3. Văn hóa.
I. Đào ,Duy Đạt, dịch . II. Đào, Phương Chi, dịch. III. Trần, Ngọc Thuận, dịch.

   :U113(5T4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)