Dữ liệu biên mục
Đỗ, Hồng Chung
        Sáng tác thơ ca dân gian Nga. T.1 / Đỗ Hồng Chung, Chu Xuân Diên dịch, A.M. Nôvicôva. - H. : NXB Đại học và THCN, 1938. - 325 tr. ; 19 cm.        
1. Liên Xô.2. Nghiên cứu văn học.3. Thơ ca.4. USSR.5. Văn học dân gian.
I. A.M., Nôvicôva. II. Chu, Xuân Diên dịch. III. Nhan đề

   :V3(31)-63

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)