Dữ liệu biên mục
Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử Quân sự Việt Nam
        Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. T.2 / Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam. - In lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 632 tr. ; 21 cm.        
1. Kháng chiến chống Pháp.2. Lịch sử Việt Nam.

   :P3(2)71

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)