Dữ liệu biên mục
Quốc sử quán triều Nguyễn
        Minh mệnh chính yếu / Quốc sử quán triều Nguyễn, T.2 : Quyển 8 - quyển 17. - Huế : Thuận Hóa, 1994. - 476 tr. ; 21 cm.        
1. Triều Nguyễn.2. Việt Nam.

   :P3(1)0,01

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)