Dữ liệu biên mục
Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
        Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. T.1 / Viện lịch sử quân sự Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 604 tr. ; 21 cm.        
1. Hiện đại.2. Kháng Pháp.3. Việt Nam.

   :P3(2)71

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)