Dữ liệu biên mục
Đinh, Gia Khánh
        Văn học dân gian. T.1 / Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên , T.1.- 434tr. - H. : Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1991. - 434 tr. ; 19 cm.        
1. Lịch sử văn học.2. Văn học dân gian.3. Việt Nam.
I. Chu, Xuân Diên, tác giả.

   :V20

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)