Dữ liệu biên mục
Khang, Thức Chiêu
        Cải cách thể chế văn hóa : Sách tham khảo. .T.1 / Khang Thức Chiêu. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 242 tr. ; 19 cm.        
1. Chính trị .2. .3. Trung Quốc -- Thể chế chính trị.4. China.5. Lý luận văn hóa.6. Thể chế văn hóa.7. Trung Quốc.
I. Nhan đề

   :U111(5Tq)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)