Dữ liệu biên mục
        Phát hiện Ấn Độ / Jawaharlal Nehru ; Phạm Thủy Ba, Lê Ngọc, Hoàng Túy dịch Vol. 3. - H. : Văn học, 1997. - 369 tr. ; 19 cm.        
1. Ấn Độ.2. India.3. Truyện ký.
I. Hoàng, Túy Dịch giả. II. Lê, Ngọc Dịch giả. III. Phạm, Thủy Ba Dịch giả. IV. Nehru,, Jawaharlal Tác giả.

   :V6(5A4)6-46

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)