Dữ liệu biên mục
Phạm, Đức Dương
        Văn hóa Đông Nam Á / Phạm Đức Dương, Trần Thị Thu Lương. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2001. - 302 tr. ; 20 cm.        
        
1. Lịch sử văn hóa.2. Nghiên cứu văn hóa.3. Đông Nam Á.4. Văn hóa.
I. Trần, Thị Thu Lương, tác giả. II. Nhan đề

   :U111.16

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)