Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đổng Chi
        Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. T.3 / Nguyễn Đổng Chi. - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Viện Văn học, 1993. - 524 tr. ; 19 cm. + Có tài liệu dạng DC-Rom.        
1. Cổ tích.2. Truyện cổ.3. Văn học dân gian.4. Việt Nam.

   :V3(1)-61

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)