Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phú Trọng
        Về định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 413 tr. ; 22 cm.        
        
1. Định hướng xã hội chủ nghĩa.2. Việt Nam.3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   :R3(2)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)