Dữ liệu biên mục
Phạm, Văn Linh
        Các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Việt - Trung và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam : Sách tham khảo / Phạm Văn Linh . Vol. 4. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 169 tr. ; 19 cm.        
        
1. Kinh tế cửa khẩu.2. Kinh tế hàng hoá.3. Kinh tế đối ngoại.4. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.5. Việt Nam.

   :Q9(1)89-18

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)