Dữ liệu biên mục
Vĩnh, Sính
        Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa / Vĩnh Sính. - H. : Trung tâm nghiên cứu quốc học, 2001. - 539 tr. ; 21 cm.        
        
1. Giao lưu văn hóa.2. Nhật Bản.3. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :U114(1)+U114(5N1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)