Dữ liệu biên mục
        Thương mại quốc tế và an ninh lương thực : Sách tham khảo / Nguyễn Anh Quân, Bùi Diệu Huyền dịch ; Nguyễn Văn Thanh hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 178 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lương thực.2. Thế giới.3. Tổ chức kinh tế.
I. Bùi, Diệu Huyền, dịch. II. Nguyễn, Anh Quân, dịch. III. Nguyễn, Văn Thanh, hiệu đính.

   :Q584.3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)