Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Du Chi
        Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông / Nguyễn Du Chi. - H. : Mỹ Thuật, 2001. - 863 tr. ; 21 cm.        
        
1. Kiến trúc.2. Lịch sử kiến trúc.3. Lịch sử.4. Nghệ thuật.5. Việt Nam.6. Xây dựng.
I. Nhan đề

   :K0(1)0-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)