Dữ liệu biên mục
        Lý luận phê bình văn học miền Trung thế kỷ XX : Tuyển tập / Phan Cư Đệ, Mai Quốc Liên, Trần Đình Sử... biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001. - 1038 tr. : Ảnh ; 24 cm.        
        
1. Lý luận văn học.2. Miền trung.3. Nghiên cứu văn học.4. Phê bình văn học.5. Thế kỷ 20.6. Thơ.7. Văn xuôi.8. Việt Nam.
I. Mai, Quốc Liên Biên soạn. II. Phan, Cư Đệ Biên soạn. III. Trần, Đình Sử... Biên soạn.

   :V5(1T)6/7-33z43

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)