Dữ liệu biên mục
Tylor, E. B
        Văn hóa nguyên thủy : Sách tham khảo / E. B. Tylor ; Huyền Giang dịch. - H. : Tạp Chí Văn Hóa Nghệ Thuật, 2001. - 1030 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD.        
        
1. Lịch sử văn hóa.2. Thế giới.3. Văn hóa.
I. Huyền ,Giang, Dịch .

   :U113(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)