Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Quốc Bảo
        Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Nguyễn Quốc Bảo. - H. : Lao động, 1999. - 103 tr. ; 19 cm.        
        
1. Hồ Chí Minh.2. Xây dựng Đảng.
I. Nhan đề

   :A37

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)