Dữ liệu biên mục
Lương, Duy Thứ
        Bài giảng Văn học Trung Quốc / Lương Duy Thứ. - Tp. Hồ Chí Minh. : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 418 tr. ; 21 cm. + CD-ROM.        
        
1. Kinh Thi.2. Nghiên cứu văn học.3. Nhà thơ.4. Nhà văn.5. Sử ký.6. Sở từ.7. Tiểu thuyết.8. Trung Quốc.
I. Nhan đề

   :V5(5T4)3/6-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)