Dữ liệu biên mục
Học viện Chính trị Quân sự
        Xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Học viện Chính trị Quân sự. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 348 tr. ; 19 cm.        
        
1. Chính trị.2. Hệ thống.3. Hồ Chí Minh.4. Tư tưởng.5. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :R61(1)3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)