Dữ liệu biên mục
Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị
        Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 : Thắng lợi và bài học / Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc bộ chính trị. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 601 tr. ; 22 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
        
1. 1945-1975.2. Hiện đại.3. Kháng chiến chống Mỹ.4. Kháng chiến chống Pháp.5. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :P3(1)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)