Dữ liệu biên mục
Trương, Hữu Quýnh
        Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858 / Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999. - 262 tr. ; 20 cm.        
        
1. Việt Nam.
I. Nguyễn, Cảnh Minh, tác giả. II. Nhan đề

   :P3(1)2/5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)