Dữ liệu biên mục
        Lịch sử Việt Nam giản yếu / Lương Ninh, Nguyễn Ngọc Cơ, Chương Thâu, .... - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 658 tr. ; 20 cm.        
        
1. Đại cương.2. Việt Nam.
I. Chương, Thâu Tác giả. II. Lương, Ninh Tác giả. III. Nguyễn, Ngọc Cơ Tác giả.

   :P3(1)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)