Dữ liệu biên mục
Vũ, Ngọc Khánh
        Thầy giáo Việt Nam mười thế kỷ / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Thanh niên, 2000. - 727 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử.2. Sự nghiệp.3. Thầy giáo.4. Tiểu sử.5. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :U33(1)đ

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)