Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Minh Thái
        Sân khấu và tôi / Nguyễn Thị Minh Thái. - H. : Sân khấu, 1999. - 625 tr. ; 19 cm.        
        
1. Lý luận.2. Nghiên cứu.3. Sân khấu.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :W330(2)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)