Dữ liệu biên mục
D.T., Suzuki
        Nghiên cứu kinh Lăng Già / D.T. Suzuki ; Thích Chơn Thiện, Trần Tuấn Mẫn (Dịch giả). Vol. 4. - Huế : Thuận hóa, 1999. - 711 tr. ; 21 cm.        
        
1. Tôn giáo -- Kinh Lăng Già.2. Kinh Lăng Già.3. Kinh phật.4. Đạo phật.5. Phật giáo.
I. Thích, Chơn Thiện, Dịch giả. II. Trần, Tuấn Mẫn, Dịch giả. III. Nhan đề

   :X35-2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)