Dữ liệu biên mục
Bùi, Mạnh Nhị
        Văn học Việt Nam Văn học dân gian : Những công trình nghiên cứu / Bùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp. - H. : Giáo dục, 1999. - 376 tr. ; 24 cm.        
        
1. Lý luận.2. Nghiên cứu.3. Văn học dân gian.4. Việt Nam.
I. Hồ, Quốc Hùng, tác giả. II. Nguyễn, Thị Ngọc Điệp, tác giả. III. Nhan đề

   :V3(1)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)