Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Ngọc Bích
        Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên / Nguyễn Ngọc Bích, Hoàng Xuân Chinh. - H. : Khoa học xã hội, 1978. - 171 tr. ; 21 cm.        
1. Khảo cổ học.2. Việt Nam.
I. Hoàng, Xuân Chinh Tác giả.

   :P4(2)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)