Dữ liệu biên mục
Bouin, O
        Cân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân : Kinh nghiệm các nước đang phát triển : Tài liệu lưu hành nội bộ / O.Bouin, Ch.A.Michalet . Vol. 2. - H. : Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương, 1993. - 286 tr. ; 21 cm.        
1. Các nước đang phát triển.2. Quản lý kinh tế.
I. Ch.A.Michalet Tác giả.

   :Q70-45

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)