Dữ liệu biên mục
Hoàng, Văn Hảo
        Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - sự hình thành và phát triển / Hoàng Văn Hảo. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 115 tr. ; 19 cm.        
1. Hồ Chí Minh.2. Nhà nước.3. Pháp luật.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
I. Nhan đề

   :A372

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)