Dữ liệu biên mục
Thanh, Lãng
        13 năm tranh luận văn học 1932 - 1945. T.1 / Thanh Lãng. - H. : Văn học, 1995. - 457 tr. ; 19 cm. + CD-ROM.        
        
1. Lịch sử văn học.2. Nghiên cứu văn học.3. Việt Nam.

   :V5(1)6-32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)