Dữ liệu biên mục
Đào, Huy Ngọc
        Liên minh Châu Âu / Đào Huy Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 258 tr. ; 19 cm.        
1. Châu Âu.2. Liên minh Châu âu.3. Tư bản chủ nghĩa.

   :R4(0)639

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)