Dữ liệu biên mục
Trần, Huy Liệu
        Lịch sử tám mươi năm chống Pháp : Q1, Q.2 : Tập hạ / Trần Huy Liệu, Q.2. - Tập hạ. - H. : [Knn], 1958. - 227 tr. ; 24 cm.        
1. Lịch sử cận đại.2. Kháng chiến chống Pháp.3. Việt Nam.

   :P3(2)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)