Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Xuân Kính
        Các tác gia nghiên cứu văn hóa dân gian / Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thúy Loan, Lê Chí Quế . Vol. 3. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 415 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu văn hóa.2. Văn hóa dân gian.
I. Lê, Chí Quế Tác giả. II. Nguyễn, Thúy Loan Tác giả.

   :V5(1)-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)