Dữ liệu biên mục
Vũ, Khiêu
        Phương pháp luận về vai trò của Văn hóa trong phát triển / Vũ Khiêu, Phạm Xuân Nam, Hoàng Trinh chủ biên. - Tái bản có bổ sung sửa chữa. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1993. - 301 tr. ; 19 cm.
        Đầu trang tên sách ghi : Ủy ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hóa
        Đầu trang tên sách ghi : Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam
        Đầu trang tên sách ghi : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
        
1. Văn hóa -- Phương pháp luận.2. Văn hóa -- Vai trò -- Phát triển.3. Lý luận.4. Việt Nam.5. Văn hóa.
I. Vũ, Khiêu, Giáo sư, chủ biên. II. Phạm, Xuân Nam, Giáo sư, chủ biên. III. Hoàng, Trinh, Giáo sư, chủ biên.

   :U111

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)