Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Lộc
        Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam / Nguyễn Lộc, Hoàng Châu Ký, Nguyễn Thụy Loan Vol. 1. - H. : Khoa học xã hội, 1998. - 671 tr. ; 24 cm.        
1. Hát bội.2. Nghệ thuật sân khấu.3. Từ điển.4. Việt Nam.
I. Hoàng, Châu Ký. II. Nguyễn, Thụy Loan.

   :Z21:W339(2)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)