Dữ liệu biên mục
Bùi, Phú
        Đặc trưng và ngôn ngữ điện ảnh / Bùi Phú. - H. : Văn hoá, 1984. - 243 tr. ; 19 cm.        
1. Điện ảnh.2. Ngôn ngữ điện ảnh.3. Ngôn ngữ.4. Điện ảnh.
I. Nhan đề

   :W374.0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)