Dữ liệu biên mục
Thiếu, Mai
        Thơ, những gương mặt : Tiểu luận / Thiếu Mai. - H. : NXB Tác phẩm mới, 1983. - 173 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.2. Phê bình văn học.3. Việt Nam.
I. , .

   :V5(2)-335

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)